RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako GDPR), niniejszym informuje się, iż:

 1. Seven Seas Maritime Services (7Seas) z siedzibą w Szczecinie, ul. Niecała 9, tel. +48 91 4318391, jest licencjonowaną Agencją Zatrudnienia (Nr 2303) i jest administratorem danych osobowych. Inspektora ochrony danych nie powołano. Kontakt do Administratora Danych Osobowych e-mail: biuro@7seas.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. a)). Wysłanie aplikacji na nasz e-mail: biuro@7seas.pl i podanie danych osobowych jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i warunkiem uczestniczenia w rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy. Dane osobowe takie jak: nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, informacje dotyczące poprzedniego zatrudnienia i dokumenty kwalifikacyjne będą zbierane i używane do kontaktu z osobą poszukującą pracy.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku za pośrednictwem 7Seas, przetwarzane są dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym (Formularz aplikacyjny), dane Marynarskiej Umowy o Pracę, nazwa armatora, nazwa i przynależność statku, na którym praca jest wykonywana (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. c)).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy, a dane wskazane w pkt. 4 powyżej, przez okres działania 7Seas jako agencji zatrudnienia świadczącej usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych.
 7. 7Seas ujawnia dane osobowe:
  • osobie, której dane dotyczą
  • przedsiębiorstwom morskim poszukujących pracowników
  • podmiotom, które przetwarzają dane w jej imieniu tj.:
   • firmy hostingowe
   • przedsiębiorstwa kurierskie
   • Poczta Polska
   • agenci portowi statków
   • biura podróży świadczące usługi transportowe
   • hotele
   • przedsiębiorstwa usług opieki medycznej
   • morskie ośrodki szkoleniowe
   • firmy ubezpieczeniowe
   • instytucje dla których na prośbę marynarza wystawiane są stosowne zaświadczenia
 8. 7Seas udostępnia dane osobowe osób, które podjęły pracę na statku za jej pośrednictwem właściwym organom administracji morskiej oraz organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy GDPR art. 45, 3. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie zgody podmiotu danych, wyrażonej po informacji o możliwych zagrożeniach takich transferów dla podmiotu danych z powodu braku odpowiednich decyzji i odpowiednich zabezpieczeń (GDPR; art.49, 1. a)).
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie.
 11. 7Seas nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).