Seven Seas Maritime Services

WYMOGI MLC 2006

Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland działa zgodnie z regulacjami ustanowionymi przez konwencję MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.

1. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland nie pobiera od Marynarza żadnych bezpośrednich ani pośrednich opłat związanych z procesem rekrutacji.
2. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland informuje Marynarza o wszelkich kosztach, które będzie zobowiązany ponosić w trakcie procesu rekrutacji. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, narodowej książeczki żeglarskiej, świadectwa zdrowia oraz niezbędnych dokumentów STCW, leżą po stronie Marynarza. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem Marynarza do wyjazdu na statek są pokrywane przez armatora.
3. Wszyscy rekrutowani i zatrudniani marynarze muszą przejść badanie lekarskie mające potwierdzić ich zdolność do wykonywania swoich obowiązków oraz musza posiadać  ważne świadectwo zdrowia.
4. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland nie pośredniczy w zatrudnianiu do pracy na statku osób poniżej 18 roku życia.
5. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa Marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji, a dane osobowe wszystkich Marynarzy, pozostają  zachowywane  w ścisłej tajemnicy z uwzględnieniem prawa marynarza do prywatności.
6. Wszyscy Marynarze są traktowani równo bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie społeczne i temu podobne, a rekrutacja odbywa się bez jakiejkolwiek dyskryminacji czy uprzedzeń.
7. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland nieodpłatnie, w sposób bezzwłoczny i życzliwy udziela informacji oraz umożliwia nawiązanie kontaktu Marynarza z jego rodziną.
8. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland posiada całodobowy telefon alarmowy.
9. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland współpracuje tylko z armatorami / klientami spełniającymi wymagania konwencji MLC 2006.
10. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland informuje marynarzy o ich prawach i obowiązkach wynikających z umowy zatrudnienia. Marynarze otrzymują wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się ze swoimi umowami o pracę przed i po ich podpisaniu oraz otrzymują kopię podpisanej umowy. Umowy o pracę marynarzy podpisuje marynarz i Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland –  jako agent w imieniu i na rzecz armatora statku.
11. Rekrutowani i zatrudniani marynarze są przeszkoleni oraz posiadają kwalifikacje, kompetencje, uprawnienia i ważne dokumenty konieczne na danym stanowisku. Przedkładane certyfikaty i dokumenty okazuje się i sprawdza w celu potwierdzenia, że nie zostały uzyskane w sposób oszukańczy.
12. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland przekazuje Marynarzowi wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży przed rozpoczęciem kontraktu.
13. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland weryfikuje referencje od poprzednich pracodawców marynarza, kontaktując z osobą upoważnioną, której dane przekazuje marynarz.
14. Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland posiada procedurę skarg i reklamacji marynarskich, dostępną na stronie firmy i zgodną z wymaganiami konwencji MLC 2006.
16. Umowa zatrudnienia marynarza jest zgodna z obowiązującymi regulacjami, wymogami MLC oraz wiążącą umową zbiorową. Kopie takich dokumentów są dostępne na pokładzie statku w języku angielskim.
17. Kopie dokumentów agencji Seven Seas Maritime Services/Triton Marine Poland przesyła się na pokład statku lub do armatora w celu potwierdzenia, że agencja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami krajowymi, wymogami państwa bandery i MLC 2006.